• E-mail: info@betonprofiel.be
 • Tel: +32 11 81 59 34
 • BE 0435 845 348

Algemene voorwaarden

 • art 1: 
  Al onze producten worden verkocht, ontvangen en beslist aanvaard bij afhaling of levering. Vervoer zelfs door ons geschiedt steeds op risico van de koper. De koper of een volmachtdrager dient aanwezig te zijn bij de levering. Indien er wegens de afwezigheid van de koper op het afgesproken tijdstip niet kan geleverd worden, wordt er een vergoeding aangerekend van €100
 • art 2:
  Verkochte materialen worden niet teruggenomen.
 • art 3:
  Alle geleverde goederen blijven eigendom van BETONPROFIEL N.V. totdat een algehele betaling is tussengekomen, eventueel aangevuld met de conventioneel bepaalde verwijlintresten en het schadebeding.
 • art 4:
  De waarborg van de fabrikant kan nooit verder gaan dan tot een eenvoudige vervanging af fabriek van de als gebrekkige erkende waren. Gelijk welke andere schadevergoeding is uitgesloten.
 • art 5:
  De afmetingen van onze producten mogen een normale afwijking van 3% min of meer vertonen hetzij in vergelijking met monsters, hetzij van de ene levering tot de andere. Monsters worden voorgelegd ter oriëntatie echter zonder volstrekte gelijkheid te waarborgen met de eventuele levering
 • art 6:
  Door het gebruik van natuurlijke grondstof en in het productieproces zijn kleurafwijkingen bij afgewerkte betonproducten niet te vermijden. Om tintverschillen te voorkomen dienen de betonproducten zowel aan voor- als achterzijde voorzien te worden van een harslaag. Klachten omtrent kleurverschillen en kalkuitvloeiingen (natuurlijk proces) worden niet aanvaard.
 • art 7:
  De verzendingen met onze vrachtwagens worden tot de bestemming op het werk gedaan, voor zover dat de door de klant aangeduide plaats bereikbaar is door een berijdbare weg met de vracht en dat de afstand naar ons goeddunken is. Wij behouden ons het recht voor de goederen te lossen daar waar de berijdbare weg eindigt of op de plaats waar het onmogelijk zou zijn, uit oorzaak van een te moeilijke weg, verder te rijden met de vracht. Dit op eigen risico van de koper en zonder dat wij verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor niet aflevering ter bestemming. In geen geval worden de materialen gedragen.
 • art 8:
  De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade op het leveringsadres door toedoen van laden/lossen op verzoek van de klant op een door hem aangeduide plaats m.b.t. grondverzakkingen, kleine obstakels, stenen, boorden, ...
 • art 9
  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering of uitvoering geeft geen recht op schadevergoedingen noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • art 10:
  In geval van annuleren van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van de waarde van de bestelling. Maatwerk kan niet geannuleerd worden.
 • art 11:
  Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 • art 12:
  Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaningen of ingebrekestellingen een intrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van €100.
 • art 13:
  Klachten betreffende de levering, facturatie moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering per aangetekende post en alleszins voor het plaatsen, gebruiken of voortverkopen van de goederen.
 • art 14:
  In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
 • art 15:
  Pyrietvlekken: zeer sporadisch kunnen kleine roestkleurige vlekken op het betonoppervlak tevoorschijn komen. Pyriet is namelijk een mineraal dat zich in zand kan bevinden en dat bij contact met zuurstof en vocht expandeert en deze roestvorming veroorzaakt. Het is inherent aan beton en niemand kan hieraan verantwoordelijkheid toegewezen worden.
 • art 16:
  Al onze producten, hoe mooi ze ook zijn kunnen wel eens windbarsten, krimpscheuren of oppervlakte beschadiging bevatten. Dit vermindert geenszins de kwaliteit van deze producten. Klachten hierom worden niet aanvaard.
 • art 17:
  Al onze prijsoffertes zijn één week geldig.
 • art 18:
  Onze klanten-en medecontractanten zijn gehouden en verondersteld deze voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard.